Technikum Rachunkowości

ZAWÓD: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
cykl kształcenia: 5 lat
symbol cyfrowy zawodu: 431103

Kwalifikacje:
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia.

Języki obce: angielski, niemiecki.

Tu zdobędziesz umiejętności:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. prowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy,
 2. sporządzania dokumentacji kadrowej,
 3. prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 4. rozliczania wynagrodzeń,
 5. rozliczania składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 6. prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 7. prowadzenia uproszczonych ewidencji podatkowych i rozliczania podatków,
 8. prowadzenia rozliczeń finansowych podmiotów z kontrahentami i bankami,
 9. zorganizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
 10. ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z polityką rachunkowości podmiotu,
 11. przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
 12. wyceniania składników aktywów i pasywów w różnych momentach okresu sprawozdawczego,
 13. ustalania i rozliczania wyniku finansowego,
 14. sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
 15. prowadzenia analizy finansowej wskaźnikowej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 2. Podstawy ekonomii i statystyki,
 3. Gospodarka finansowa,
 4. Polityka personalna i płacowa,
 5. Podstawy rachunkowości finansowej,
 6. Sprawozdawczość i analiza finansowa,
 7. Język angielski zawodowy.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Pracownia finansowa,
 2. Pracownia kapitału ludzkiego,
 3. Pracownia rachunkowości,
 4. Systemy komputerowe w rachunkowości.

Miejsca odbywania praktyk:

 1.  Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (280 godzin).
 2.  Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych.
 3. Uczniowie decydują, w którym z dostępnych podmiotów chcą odbywać praktyki.

Perspektywy zatrudnienia – księgowy – zawód zawsze potrzebny i na czasie.
Jest to zawód poszukiwany, jeżeli brać pod uwagę zatrudnienie. Księgowi bowiem są potrzebni we wszystkich podmiotach gospodarczych.
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości znajdzie pracę jako:

 1. Technik rachunkowości,
 2. Doradca podatkowy,
 3. Doradca finansowy,
 4. Doradca giełdowy,
 5. Pracownik finansowy,
 6. Pracownik biura maklerskiego,
 7. Agent ubezpieczeniowy,
 8. Księgowy,
 9. Menedżer,
 10. Pracownik banku,
 11. Sekretarka,
 12. Pośrednik pracy,
 13. Asystent, -ka prezesa, dyrektora.

Miejsca pracy:

 1. Urzędy administracji państwowej i samorządowej,
 2. Banki i instytucje finansowe,
 3. Urzędy skarbowe,
 4. Instytucje ubezpieczeniowe,
 5. Biura rachunkowo – podatkowe,
 6. Jednostki budżetowe,
 7. Agencje celne,
 8. Przedsiębiorstwa produkcyjne,
 9. Firmy usługowe i handlowe,
 10. Prowadzenie działalności gospodarczej.

Co po technikum?

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych.
Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Procedura zdobywania uprawnień zawodowych:

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach. Pierwszy egzamin może zostać przeprowadzony pod koniec III klasy, zaś ostatni w styczniu lutym klasy V. Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Gdy uczeń zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę otrzyma dyplom technika rachunkowości. Posiadany dyplom pomoże w poszukiwaniach zatrudnienia i świadczy o umiejętnościach ucznia. Uczeń który uzyska dyplom technika rachunkowości, aby zdobyć drugi zawód np. technika ekonomisty będzie mógł na kwalifikacyjnym kursie zawodowym potwierdzić dodatkową kwalifikację EKA.04. „Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej”. Wówczas będzie miał dwa zawody. Zatem znacznie łatwiej znajdziesz pracę!

Najczęściej czytane

Zbilżające się wydarzenia

wrzesień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!

Popularne Artykuły

Bezpieczna Młodość