Technikum Ekonomiczne

ZAWÓD: TECHNIK EKONOMISTA
cykl kształcenia: 5 lat
symbol cyfrowy zawodu: 331403

Kwalifikacje

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia
Języki obce: angielski, niemiecki.

Tu zdobędziesz umiejętności:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
 2. prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,
 3. prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
 4. gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,
 5. sporządzania biznesplanu,
 6. prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 7. sporządzania dokumentacji kadrowej,
 8. prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 9. rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS,
 10. prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 11. prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 12. prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Podstawy ekonomii i statystyki,
 2. Elementy prawa,
 3. Elementy planowania i marketingu,
 4. Organizacja pracy biurowej,
 5. Gospodarka zasobami,
 6. Gospodarka finansowa,
 7. Polityka personalna i płacowa,
 8. Język obcy zawodowy.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Pracownia biurowa;
 2. Pracownia magazynowa;
 3. Pracownia finansowa;
 4. Pracownia kapitału ludzkiego.

Miejsca odbywania praktyk:

 1. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (280 godzin).
 2. Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych.
 3. Uczniowie decydują, w którym z dostępnych podmiotów chcą odbywać praktyki.

Perspektywy zatrudnienia – ekonomista – zawód zawsze potrzebny i na czasie.

Jest to zawód właściwie uniwersalny, jeżeli brać pod uwagę zatrudnienie. Ekonomiści bowiem są chętnie widziani we wszystkich podmiotach gospodarczych.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista znajdzie pracę w kraju i za granicą jako :

 1. Technik ekonomista,
 2. Doradca podatkowy,
 3. Doradca finansowy,
 4. Doradca giełdowy,
 5. Pracownik finansowy,
 6. Pracownik biura maklerskiego,
 7. Agent ubezpieczeniowy,
 8. Księgowy,
 9. Menedżer,
 10. Pracownik banku,
 11. Sekretarka,
 12. Pośrednik pracy,
 13. Asystent, -ka prezesa, dyrektora,

Miejsca pracy:

 1. Urzędy administracji państwowej i samorządowej,
 2. Banki,
 3. Urzędy skarbowe,
 4. Instytucje ubezpieczeniowe,
 5. Biura rachunkowe,
 6. Jednostki samorządu terytorialnego,
 7. Agencje celne,
 8. Przedsiębiorstwa produkcyjne,
 9. Firmy usługowe i handlowe,
 10. Prowadzenie działalności gospodarczej.

Co po technikum?

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych. Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Procedura zdobywania uprawnień zawodowych:

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach. Pierwszy egzamin może zostać przeprowadzony pod koniec III klasy, zaś ostatni w styczniu/lutym klasy V. Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Gdy uczeń zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę otrzyma dyplom technika ekonomisty. Posiadany dyplom pomoże w poszukiwaniach zatrudnienia i świadczy o umiejętnościach ucznia. Uczeń który uzyska dyplom technika ekonomisty, aby zdobyć drugi zawód np. technika rachunkowości będzie mógł na kwalifikacyjnym kursie zawodowym potwierdzić dodatkową kwalifikację EKA.07. „Prowadzenie rachunkowości” . Wówczas będzie miał dwa zawody. Zatem znacznie łatwiej znajdziesz pracę!

Najczęściej czytane

Zbilżające się wydarzenia

wrzesień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!

Popularne Artykuły

Bezpieczna Młodość