Egzamin zawodowy

Podstawa prawna

Podstawę prawną przeprowadzania egzaminu zawodowego wg Podstawy Programowej 2019 stanowią następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148)
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 991)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019, poz. 1707)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1305 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
    (Dz.U. z 2017 r., poz. 1632) oraz z dnia 19 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 652) – obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.
  • Rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2019, poz.1717 z późn. zm.)

Informatory

Najczęściej czytane

Zbilżające się wydarzenia

wrzesień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!

Popularne Artykuły

Bezpieczna Młodość