Technikum Elektroniczne

ZAWÓD: TECHNIK ELEKTRONIK
cykl kształcenia: 5 lat
symbol cyfrowy zawodu: 311408

Kwalifikacje

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka
Języki obce: angielski, niemiecki.

Tu zdobędziesz umiejętności:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przestrzegania przepisów BHP i ppoż,
 2. udzielania pierwszej pomocy,
 3. organizowania stanowiska pracy,
 4. stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 5. posługiwania się dokumentacją techniczną,
 6. rozpoznawania elementów elektronicznych,
 7. odczytywania parametrów elementów elektronicznych,
 8. dobierania elementów elektronicznych do montażu,
 9. wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych,
 10. czytania rysunków technicznych,
 11. wykonywania rysunków technicznych,
 12. montowania układów elektronicznych,
 13. lutowania elementów elektronicznych w technologii THT,
 14. lutowania elementów elektronicznych w technologii SMD,
 15. demontowania elementów elektronicznych,
 16. uruchamiania układów elektronicznych w celach diagnostycznych,
 17. regulowania parametrów pracy układów elektronicznych,
 18. kontrolowania poprawności montażu elementów i urządzeń elektronicznych,
 19. usuwania usterek powstałych na etapie montażu,
 20. wykonywania instalacji elektronicznych,
 21. wyznaczania tras przewodów,
 22. wykonywania instalacji natynkowej,
 23. wykonywania instalacji wtynkowej,
 24. podłączania urządzeń elektronicznych do instalacji zasilającej,
 25. uruchamiania wykonanych instalacji,
 26. konserwowania urządzeń elektronicznych,
 27. dokonywania napraw urządzeń.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Komputerowe wspomaganie projektowania,
 2. Język obcy zawodowy,
 3. Podstawy elektroniki i elektrotechniki,
 4. Układy analogowe,
 5. Układy cyfrowe,
 6. Urządzenia i instalacje elektroniczne,
 7. Budowa i działanie urządzeń elektronicznych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Pomiary elektryczne i elektroniczne,
 2. Montaż elektroniki i instalacji,
 3. Mikrokontrolery,
 4. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Miejsca odbywania praktyk:

 1. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (280 godzin).
 2. Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych.
 3. Uczniowie decydują, w którym z dostępnych podmiotów chcą odbywać praktyki.

Perspektywy zatrudnienia – elektronik – zawód zawsze potrzebny i na czasie.

Jest to zawód właściwie uniwersalny, jeżeli brać pod uwagę zatrudnienie. Elektronicy bowiem są chętnie widziani we wszystkich podmiotach produkcyjnych.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik elektronik znajdzie pracę w kraju i za granicą jako :

 1. Technik elektronik,
 2. Kierownik utrzymania produkcji,
 3. Monter instalacji elektronicznych tj. alarmy, domofony, sieci komputerowe, systemy dostępu do pomieszczeń, itp.,
 4. Monter instalacji monitoringu,
 5. Programista mikrokontrolerów,
 6. Programista sterowników PLC,
 7. Monter elektroniki,
 8. Serwisant urządzeń elektronicznych.

Miejsca pracy:

 1. Przedsiębiorstwa produkcyjne przy utrzymaniu ruchu maszyn,
 2. Serwisy urządzeń elektronicznych,
 3. Firmy montażowe instalacji niskoprądowych,
 4. Firmy instalujące telefonie stacjonarna, telewizje i Internet,
 5. Prowadzenie działalności gospodarczej.

Co po technikum?

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych. Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Procedura zdobywania uprawnień zawodowych:

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach. Pierwszy egzamin może zostać przeprowadzony pod koniec III klasy, zaś ostatni w styczniu/lutym klasy V. Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Gdy uczeń zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę otrzyma dyplom technika elektronika. Posiadany dyplom pomoże w poszukiwaniach zatrudnienia i świadczy o umiejętnościach ucznia. Uczeń który uzyska dyplom technika elektronika, aby zdobyć drugi zawód np. technika elektryka będzie mógł na kwalifikacyjnym kursie zawodowym potwierdzić dodatkową kwalifikację ELE.03. “Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych” . Wówczas będzie miał dwa zawody. Zatem znacznie łatwiej znajdziesz pracę!

Najczęściej czytane

Zbilżające się wydarzenia

wrzesień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!

Popularne Artykuły

Bezpieczna Młodość