Historia

Pierwsze dane o szkole znalazłem w starych protokolarzach,  kronikach,   dokumentach. Okazało się, że wstępnej organizacji szkoły podjął się mgr Czesław Wojciechowski, który od 3 czerwca 1959 r. do 31 lipca 1959 r. dokonał podstawowych czynności związanych z utworzeniem szkoły. Podstawę prawną powołania placówki stanowiło Zarządzenie Ministra Oświaty, nr PIF 2-21/30/2/59 z dnia 16 lipca 1958 roku. 

W dniu 31 lipca 1959r. istniejący stan organizacyjny przejął  mgr Edmund Kulisz, który został dyrektorem szkoły. Funkcję tę pełnił do 30 czerwca 1975 roku. 

Gdy przeglądam stare fotografie, widzę  budynek, w którym rozpoczęła działalność nasza szkoła. To  dzisiejsze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawna samochodówka), przy  ul. Parkowej w Żarach, bo tam właśnie ulokowano pierwsze klasy, w tym: trzy oddziały Zasadniczej Szkoły Handlowej o specjalności sprzedawca  i trzy oddziały Technikum Ekonomicznego o specjalności ogólnoekonomicznej. Nabór był tak duży, że klasy przekraczały 30 osób. W związku z tym część młodzieży przeniesiono do Technikum Budowlanego.

Rok szkolny rozpoczął się 1 września 1959 r. Jak sprawdziłem, był wtedy słoneczny wtorek. Ze wspomnień uczniów dowiedziałem się, że pracowano na dwie zmiany aż do wieczora. Przypomniały mi się lata, w których już byłem dyrektorem. Wtedy także pracowaliśmy na dwie zmiany, do 2000, czasami wracaliśmy do domu, gdy było już ciemno.

W dniu 7 września 1959 r. Rada Pedagogiczna przyjęła pierwszy Plan Organizacji Pracy Szkoły. Grono pedagogiczne w pierwszym roku pracy liczyło 11 nauczycieli. Czy to dużo? Nie, dzisiaj pracuje znacznie więcej nauczycieli. 

Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że Ekonomik miał zawsze szczęście do świetnych pedagogów: ludzi kompetentnych, przyjaznych uczniom i wiele wymagających przede wszystkim od siebie.

W administracji, w czasie rozpoczęcia działalności szkoły, pracowały 2 osoby: p. Zula Sznabel, sekretarka oraz p. Anna Patrzykont, główna księgowa. To była ich pierwsza praca, dotrwały w naszej szkole aż do emerytury, pracowały 37 lat. Gdy zostałem dyrektorem, pomagały mi przygotować się do tej funkcji. Pamiętam, jak wręczałem im pożegnalny sygnet i zdałem sobie sprawę, że kończy się kolejny etap w historii naszej szkoły. 

Dzisiaj w zarządzaniu placówką wspierają mnie dwie panie: Danuta Głowala, dyrektor d/s. wychowawczych oraz Krystyna Sadulska, dyrektor d/s. dydaktycznych.

Duży wkład w pracę szkoły  wnoszą: kierownik gospodarczy, p. Gabriela Marlikowska; p. Danuta Górska, główna księgowa; p. Małgorzata Kalinowska,  samodzielny referent ds. płac. 

Nie sposób wyobrazić sobie sprawnego funkcjonowania naszej placówki bez ich zaangażowania i rzetelnej pracy, co doceniają nie tylko pracownicy, ale także uczniowie i rodzice.

Mam wielkie szczęście, iż dane mi jest pracować w otoczeniu pań nie tylko pięknych, ale kompetentnych, sumiennych i odpowiedzialnych.

Powróćmy jednak do początków…

Szkoła  rozwijała się cały czas, zgłaszało się coraz więcej chętnych tak, że w 1967 r. obok 5-letniego Technikum Ekonomicznego, powstaje dodatkowo 4-letnie Liceum Ekonomiczne, Technikum Ekonomiczne dla pracujących i Państwowa Szkoła Ekonomiczna dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, która w 1969 r. została przemianowana na Pomaturalne Studium Zawodowe, a w 1973 na Policealne Studium Zawodowe. W roku 1971 utworzone zostało Liceum Zawodowe, a w 1975- Średnie Studium Zawodowe. 

Rok 1972 przyniósł kolejne zmiany. Szkoła została przekształcona w Zespół Szkół Zawodowych nr 1, w którego skład weszły: Liceum Ekonomiczne po szkole podstawowej, Technikum Ekonomiczne po ZSZ dla pracujących, Liceum Zawodowe po szkole podstawowej, Zasadnicza Szkoła Handlowa. W 1975r. nasza szkoła przekształca się w Zespół Szkół Ekonomicznych i poszerza swoją ofertę na rynku edukacyjnym. Powstają:  Liceum Handlowe w 1993 r., które w 1997r. zmienia nazwę na Technikum Handlowe; Liceum Techniczne w 1999r., Liceum Ogólnokształcące w 2000r. Postępująca w ogromnym tempie informatyzacja różnych sfer życia kraju wymusza kolejne zmiany w zakresie przyjętych kierunków kształcenia. Obecnie tworzymy cieszące się dużą popularnością i  znacznym zainteresowaniem wśród absolwentów podstawówek, pięcioletnie technika.  

W ósmym roku pełnienia przeze mnie funkcji dyrektora, w 1999, przeprowadzono reformę systemu oświaty – powstają szkoły ponadgimnazjalne, dlatego w Zespole Szkół Ekonomicznych rozpoczynają działalność: trzy oddziały 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego, dwa oddziały Liceum Profilowanego o specjalności ekonomiczno- administracyjnej oraz dwa oddziały 4-letniego Technikum Ekonomicznego. 30 grudnia 2003r Rada Powiatu Żarskiego przyjęła Uchwałę Nr XIV/87/2003r. nadającą numery poszczególnym typom szkół, funkcjonujących w ramach Zespołu Szkół Ekonomicznych: Liceum Ogólnokształcące Nr IV, Technikum Nr 3, Liceum Profilowane Nr III, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3. 

 Musimy pamiętać, że nasza szkoła przygotowywała wielu fachowców różnych zawodów: sprzedawców, krawców, kelnerów, cukierników, kucharzy, piekarzy, lakierników, zegarmistrzów, fryzjerów, masarzy, pracowników administracyjno-biurowych i  techników ekonomistów. Dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Handlowej utworzono Liceum Ekonomiczne dla pracujących, które ukończyło 218 absolwentów, zdobywając zawód technika handlu. 

Wielu z nich pracuje w swoim zawodzie w naszym mieście, wielu wyjechało.

W październiku 1975r. odbyły się obchody 15-lecia szkoły. Była to okazja do nadania jej imienia Andrzeja Grodka – wybitnego uczonego, ekonomisty, profesora i rektora Szkoły Głównej Handlowej,  jednego z wychowanków Ludwika Krzywickiego. W uroczystości tej połączonej z nadaniem szkole sztandaru uczestniczyła żona i córka profesora.

Przyjechało wielu absolwentów, spotkali się dawni nauczyciele i przyjaciele szkoły.

Gdy przeglądaliśmy stare dzienniki, arkusze ocen, by stworzyć bazę danych o naszych absolwentach, na żółtych często kartkach widniały nazwiska nieznane albo takie, które kojarzyliśmy sobie z naszymi dzisiejszymi uczniami. Okazywało się, że to mama, ciocia, czyjaś dużo starsza siostra. Nauczycielki, które obecnie uczą w naszej szkole, znajdowały nazwiska swoich mężów, którzy kończyli Ekonomik. Tak to historia lubi się powtarzać. 

Wiele zdjęć otrzymaliśmy od naszych, uczących się dzisiaj, uczniów. Szukali w rodzinnych archiwach. Myślę, że to też dobry sposób  na poznawanie historii, nie tylko szkoły.

Wykonaliśmy bardzo dużo pracy, by stworzyć spis wszystkich absolwentów szkoły. Jest on imponujący. Za tymi liczbami kryją się wspomnienia wesołe i smutne, barwne i szare, ale zawsze ciekawe i wzruszające.”

Krzysztof Neska

W starym obiektywie

Publikacje

Najczęściej czytane

Zbilżające się wydarzenia

wrzesień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!

Popularne Artykuły

Bezpieczna Młodość