TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ
Grafika komputerowa - to przyszłość!
Interesuje Cię grafika komputerowa, masz zdolności plastyczne, chciałbyś w przyszłości opracowywać projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym, tworzyć strony internetowe, reklamy, pracować w wydawnictwach drukarniach czy agencjach reklamowych?
A może marzysz o założeniu własnej firmy świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej.
W naszej szkole przygotujemy Cię do realizacji tych zadań, zapewnimy dostęp do odpowiedniego sprzętu i oprogramowania oraz doświadczonych nauczycieli, którzy wprowadzą Cię w świat grafiki komputerowej.

 

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ -  PROGRAM NAUCZANIA 311943

W trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy zawodowe w kwalifikacjach:
PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków


1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej;
2) prowadzenia procesów drukowania cyfrowego;
3) przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych;
4) obróbki druków cyfrowych;
5) prowadzenia procesów drukowania przestrzennego 3D;
6) obróbki przestrzennych druków 3D.


2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
Uczeń:

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 
(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Uczeń:
1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
11) planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań;
12) stosuje zasady normalizacji;
13) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
Uczeń:

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne
Uczeń:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
3) potrafi planować działania i zarządzać czasem;
4) przewiduje skutki podejmowanych działań;
5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania;
6) jest otwarty na zmiany;
7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem;
8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
9) przestrzega tajemnicy zawodowej;
10) negocjuje warunki porozumień;
11) jest komunikatywny;
12) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów;
13) współpracuje w zespole.

 
(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Uczeń:
1) planuje i organizuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
4) monitoruje i ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
6) stosuje metody motywacji do pracy;
7) komunikuje się ze współpracownikami.

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(PGF);

PKZ(PGF) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Uczeń:
1) posługuje się terminologią poligraficzną;
2) rozróżnia produkty poligraficzne;
3) rozróżnia materiały poligraficzne;
4) rozpoznaje parametry technologiczne produktów poligraficznych;
5) charakteryzuje procesy przygotowalni poligraficznej;
6) charakteryzuje procesy i techniki drukowania;
7) charakteryzuje procesy introligatorskie i wykończeniowe;
8) posługuje się poligraficzną dokumentacją techniczną i technologiczną;
9) posługuje się miarami poligraficznymi;
10) odczytuje schematy i rysunki techniczne stosowane w poligrafii;

11) stosuje sprzęt i oprogramowanie komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej:

PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

1. Projektowanie materiałów graficznych Uczeń:
1) posługuje się terminologią z zakresu grafiki komputerowej;
2) rozpoznaje formaty oraz typy materiałów cyfrowych;
3) określa źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych;
4) pozyskuje i edytuje materiały graficzne;
5) dobiera narzędzia do tworzenia i edycji obiektów graficznych;

6) skanuje i przetwarza grafikę z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania;

7) posługuje się oprogramowaniem do przygotowania materiałów cyfrowych;
8) określa zasady kompozycji obrazu oraz symbolikę barw;
9) stosuje system zarządzania barwą;
10) posługuje się technikami tworzenia i obróbki obiektów graficznych;
11) tworzy mapy bitowe i obiekty wektorowe;
12) tworzy kompozycje graficzno-tekstowe prac graficznych;
13) przygotowuje graficznie projekty opakowań;
14) dokonuje konwersji pomiędzy formatami graficznymi;
15) kataloguje materiały cyfrowe.
2. Opracowanie publikacji
Uczeń:
1) rozróżnia pojęcia związane z tworzeniem publikacji;

2) rozróżnia i określa zasady przygotowania publikacji drukowanej i elektronicznej (e-book);

3) określa i przestrzega zasad składania i łamania tekstu;
4) dobiera parametry zapisu pliku graficznego do sposobu publikacji;
5) gromadzi materiały przeznaczone do wykonania publikacji;
6) opracowuje materiały wydawnicze dla publikacji;
7) tworzy kompozycje graficzno-tekstowe publikacji.
3. Przygotowanie publikacji i prac graficznych do drukowania
Uczeń:
1) rozróżnia cyfrowe systemy produkcyjne w poligrafii;

2) przestrzega zasad przygotowania materiału cyfrowego do naświetlania i drukowania;
3) przygotowuje materiał cyfrowy do naświetlania i drukowania;
4) przestrzega zasad wykonywania impozycji;
5) wykonuje impozycję prac cyfrowych;
6) wykonuje cyfrowe wydruki próbne.

PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
1. Drukowanie cyfrowe i obróbka wydruków
Uczeń:
1) dobiera maszyny cyfrowe do małoformatowego drukowania cyfrowego;

2) dobiera podłoża i materiały eksploatacyjne do małoformatowego drukowania cyfrowego;

3) przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do małoformatowego drukowania cyfrowego;

4) przygotowuje materiały cyfrowe do małoformatowego drukowania cyfrowego;

5) przestrzega zasad przygotowania maszyn cyfrowych do małoformatowego drukowania cyfrowego;
6) przygotowuje maszyny cyfrowe do małoformatowego drukowania cyfrowego;
7) przestrzega zasad drukowania cyfrowego małoformatowego;
8) obsługuje drukujące maszyny cyfrowe nakładowe małoformatowe;
9) ocenia jakość cyfrowych wydruków małoformatowych;
10) określa sposoby personalizacji druków;
11) wykonuje cyfrowe wydruki personalizowane;
12) dobiera metody wykańczania wydruków cyfrowych;

13) dobiera maszyny postpressowe do planowanych metod wykończenia wydruków cyfrowych;

14) przestrzega zasad przygotowania maszyn postpressowych do wykańczania wydruków cyfrowych;

15) obsługuje maszyny postpressowe do wykańczania wydruków cyfrowych;
16) wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków cyfrowych małoformatowych;
17) kontroluje jakość wykonywanych wykończeń.

2. Drukowanie 3D i obróbka wydruków Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją techniczną, normami i katalogami;
2) przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego;
3) sporządza szkice i rysunki techniczne;
4) sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
5) pozyskuje i przetwarza obiekty na potrzeby druku 3D;
6) przygotowuje cyfrowe modele do druku 3D;
7) przestrzega zasad przygotowania maszyn do druku 3D;
8) przygotowuje maszyny do druku 3D;
9) rozróżnia materiały eksploatacyjne stosowane w druku 3D;
10) obsługuje skanery i drukarki 3D;
11) drukuje obiekty 3D;
12) ocenia jakość wydruków 3D;
13) wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków 3D.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię cyfrowych procesów poligraficznych, wyposażoną w: stanowiska komputerowe do poligraficznych procesów przygotowawczych dla nauczyciela i dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), z systemem operacyjnym, dostępem do sieci lokalnej i Internetu oraz pakietem oprogramowania biurowego, oprogramowaniem do tworzenia i obróbki grafiki bitmapowej i wektorowej, oprogramowaniem do tworzenia publikacji, oprogramowaniem do tworzenia i edycji plików PDF, oprogramowaniem do wykonywania impozycji, tablety graficzne (jeden dla jednego ucznia), projektor multimedialny, sieciowe drukarki drukujące w kolorze (jedna dla piętnastu uczniów), skanery poligraficzne (jeden dla ośmiu uczniów), przyrządy kontrolno-pomiarowe (jeden zestaw dla piętnastu uczniów), wzorniki barw, wzorniki podłoży do druku cyfrowego, przykładowe wydruki, produkty i półprodukty poligraficzne, przykłady projektów graficznych i typograficznych, tablice z krojami pism, przykłady kompozycji tekstu i grafiki;

2) pracownię druku cyfrowego małoformatowego, wyposażoną w: cyfrową maszynę kolorową małoformatową o formacie druku co najmniej A3 wraz z jednostką sterującą i oprogramowaniem (jedno urządzenie dla sześciu uczniów), oprogramowaniem do wykonywania impozycji, przyrządy kontrolno-pomiarowe (jeden zestaw dla sześciu uczniów), wzorniki barw, wzorniki podłoży do druku cyfrowego, przykładowe wydruki cyfrowe, produkty i półprodukty poligraficzne;

3) pracownię introligatorską, wyposażoną w: urządzenia do krojenia druków ćwierć-formatowych (jedno urządzenie dla sześciu uczniów), bigówki (jedną dla sześciu uczniów), zszywarki drutem (jedną dla sześciu uczniów), laminarki rolowe (jedną dla sześciu uczniów), gilotyny ręczne (jedną dla sześciu uczniów);

4) pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone w oprogramowanie do wykonywania rysunku technicznego, z systemem operacyjnym, dostępem do sieci lokalnej i Internetu oraz pakietem oprogramowania biurowego, projektor multimedialny, pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego maszynowego;

5) pracownię modelowania i drukowania 3D, wyposażoną w: stanowiska komputerowe dla nauczyciela i stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia) wyposażone w oprogramowanie do tworzenia i obróbki modeli 3D, oprogramowanie do generowania kodu dla drukarki 3D, oprogramowanie do wizualizacji i modelowania przestrzennego, oprogramowanie do obsługi urządzeń 3D, system operacyjny, z dostępem do sieci lokalnej i Internetu oraz pakietem oprogramowania biurowego, skaner 3D

(jeden dla sześciu uczniów), drukarkę 3D (jedna dla trzech uczniów), projektor multimedialny, narzędzia, urządzenia i materiały eksploatacyjne do obróbki wydruków 3D, środki ochrony indywidualnej (dla każdego ucznia).

Wszystkie pracownie powinny być wyposażone w pojemniki do selektywnej segregacji odpadów.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego, przedsiębiorstwach poligraficznych oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.