TECHNIK REKLAMY
Reklama i marketing są wszędzie!
Być może jesteś osobą, która sprawdzi się w branży organizacji reklamy i marketingu. Z powodzeniem będziesz organizować sprzedaż produktów i usług reklamowych, prowadzić kampanie reklamowe, a może samodzielnie projektować i wykonywać swoje pomysły reklamowe.
W technikum reklamy przygotujemy Cię do realizowania kreatywnych pomysłów, ale również do rzetelnego opracowania spraw organizacyjnych i marketingowych.

 

TECHNIK REKLAMY –  PROGRAM NAUCZANIA 333907
W trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy zawodowe w kwalifikacjach:
PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową


1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych;
2) organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej;
3) projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
Uczeń:

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska
związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Uczeń:
1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
11) planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań;
12) stosuje zasady normalizacji;
13) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
Uczeń:

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne
Uczeń:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
3) potrafi planować działania i zarządzać czasem;
4) przewiduje skutki podejmowanych działań;
5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania;
6) jest otwarty na zmiany;
7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem;
8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
9) przestrzega tajemnicy zawodowej;
10) negocjuje warunki porozumień;
11) jest komunikatywny;
12) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów;
13) współpracuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Uczeń:
1) planuje i organizuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
4) monitoruje i ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
6) stosuje metody motywacji do pracy;
7) komunikuje się ze współpracownikami.

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(PGF);

PKZ(PGF) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy

Uczeń:
1) posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
2) przestrzega zasad funkcjonowania rynku finansowego;
3) rozróżnia formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw;
4) posługuje się terminologią z zakresu prawa i etyki;

5) charakteryzuje rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność do celów decyzyjnych;

6) rozróżnia elementy marketingu oraz określa jego znaczenie w działalności reklamowej;
7) posługuje się pojęciami z zakresu towaroznawstwa;
8) określa psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania działalności reklamowej;
9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik organizacji reklamy:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego.
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego.

1. Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych Uczeń:
1) korzysta z różnych źródeł informacji o produktach i usługach reklamowych;

2) rozpoznaje rynek produktów i usług reklamowych na podstawie analizy ekonomicznej i marketingowej;
3) stosuje narzędzia marketingu;
4) opracowuje ofertę handlową zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami klientów;
5) stosuje metody kalkulacji cen;
6) opracowuje cenniki produktów i usług reklamowych;

7) przygotowuje prezentację produktów i usług reklamowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.
2. Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych
Uczeń:
1) tworzy i aktualizuje bazy danych o klientach;
2) identyfikuje typy klientów;
3) prowadzi rozmowę sprzedażową;
4) prezentuje ofertę sprzedaży produktów i usług reklamowych;

5) prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych zgodnie z przyjętą strategią marketingową;
6) realizuje zlecenia i zamówienia na produkty i usługi reklamowe;

7) negocjuje oraz przygotowuje umowy sprzedaży produktów i usług reklamowych;

8) prowadzi dokumentację dotyczącą sprzedaży produktów i usług reklamowych;
9) korzysta z programów komputerowych stosowanych w procesie sprzedaży produktów i usług reklamowych.

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.
1. Tworzenie przekazu reklamowego
Uczeń:
1) określa cele przekazu reklamowego;
2) dobiera narzędzia promocji;
3) pozyskuje oraz przetwarza informacje niezbędne do realizacji reklamy;

4) prezentuje informacje reklamowe w formie graficznej, tekstowej i tabelarycznej oraz określa ich przydatność do wykonania reklamy;
5) określa mechanizmy wpływające na tworzenie reklamy;
6) przygotowuje zestaw informacji dotyczących kampanii reklamowej;
7) dobiera środki reklamowe służące do opracowania przekazu reklamowego;
8) dobiera środki prezentacji przekazu reklamowego;

9) stosuje programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji oraz opracowania przekazu reklamowego;

10) stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotyczących tworzenia przekazu reklamowego.

2. Projektowanie środków reklamowych Uczeń:
1) projektuje różne formy środków reklamowych i innych narzędzi promocji;
2) projektuje elementy systemu wizualnej identyfikacji firmy;
3) stosuje różne formy i środki projektowania reklamy;
4) stosuje przepisy prawa autorskiego i własności intelektualnej;
5) wykorzystuje programy komputerowe w trakcie prac projektowych;
6) prezentuje projekty reklamy produktów i usług.
3. Tworzenie planu medialnego
Uczeń:
1) ocenia projekt przekazu reklamowego przed jego publikacją;
2) dobiera nośniki reklamy do przyjętej strategii reklamy;
3) dobiera media do przyjętej strategii reklamy;
4) ustala czas emisji reklamy w mediach na podstawie określonych wskaźników;

5) sporządza plan przebiegu kampanii reklamowej w mediach zgodnie z przyjętym budżetem;
6) organizuje emisję reklamy w mediach;
7) sporządza dokumenty dotyczące emisji reklamy w mediach;

8) stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotyczących emisji reklamy w mediach.

4. Przygotowywanie środków reklamowych Uczeń:
1) planuje etapy produkcji środków reklamowych;

2) wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu towaroznawstwa do realizacji określonych zadań;
3) sporządza harmonogram przygotowania środków reklamowych;
4) określa metody i techniki produkcji reklamy;
5) dobiera materiały i narzędzia do wykonywania środków reklamowych;

6) sporządza zapotrzebowanie na materiały i sprzęt do produkcji środków reklamowych;

7) obsługuje urządzenia techniczne i korzysta z programów komputerowych do wykonywania środków reklamowych;
8) przygotowuje reklamę w wersji drukowanej i elektronicznej;
9) przestrzega standardów jakości pracy w procesie produkcji środków reklamy;
10) prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji środków reklamowych;

11) przestrzega zasad etyki zawodowej podczas produkcji środków reklamowych oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie.

5. Badanie skuteczności reklamy Uczeń:
1) opracowuje oraz interpretuje wyniki badań rynku reklamy;
2) ocenia jakość produktów i usług reklamowych według określonych kryteriów;
3) określa efektywność reklamy na podstawie ustalonych wskaźników;
4) ocenia skuteczność reklamy na podstawie badań rynkowych;

5) prowadzi badania efektywności reklamy z wykorzystaniem programów komputerowych;

6) prezentuje wyniki badań dotyczących oceny jakości oraz skuteczności prowadzonej reklamy.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik organizacji reklamy powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię multimedialną, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery i plotery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, programy do obróbki graficznej, edytorskiej i audiowizualnej, projektor multimedialny, wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, słuchawkami, głośnikami, mikrofonem; kserokopiarkę, urządzenia multimedialne, takie jak: kamery cyfrowe, aparaty fotograficzne;

2) pracownię plastyczno-techniczną, wyposażoną w: stanowiska rysunkowo-malarskie (jedno stanowisko dla jednego ucznia), sztalugi, deski kreślarskie, materiały oraz przybory kreślarskie i malarskie, materiały reklamowe, materiały biurowe, stanowisko dydaktyczne dla nauczyciela wyposażone w: komputer z dostępem do Internetu, projektor multimedialny, ekran, głośniki, telewizor, odtwarzacz DVD, materiały dydaktyczne;

3) pracownię sprzedaży usług reklamowych, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej, z pakietem programów biurowych, programem do tworzenia prezentacji i grafiki, oprogramowaniem stosowanym w sprzedaży produktów i usług reklamowych, druki formularzy stosowanych w sprzedaży produktów i usług, zestaw przepisów prawa dotyczących sprzedaży usług reklamowych w formie drukowanej lub elektronicznej, podręczniki, literaturę zawodową, słowniki i encyklopedie z zakresu sprzedaży produktów i usług reklamowych.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.