Terminy postępowania i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klasy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach 2019/2020

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 13 maja do 17 czerwca 2019 r. *

Od 12 do 17 lipca 2019 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego i pozostałych dokumentów

Od 21 do 25 czerwca 2019 r. *

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

Do 26 czerwca 2019 r.

Do 26 lipca 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez organ prowadzący okoliczności wskazanych w oświadczeniach

3 lipca 2019 r.

31 lipca 2019 r.

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4 lipca 2019 r. godz.12.00

9 sierpnia 2019 r. o godz.12.00(z zachowaniem odpowiednio art. 158 ust.

6-9 ustawy – Prawo oświatowe lub art. 20zc ust. 6-9 ustawy o systemie oświaty)

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, a także odpowiednio orzeczenia, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3-5 ustawy – Prawo oświatowe

Do 11 lipca 2019 r. do godz. 15.00 *

Do 12 sierpnia 2019 r. do godz.15.00

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 lipca 2019 r. o godz. 12.00

13 sierpnia 2019 r. o godz.12.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Lubuskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Niezwłocznie po podaniu do wiadomości listy publicznej kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

*godziny pracy komisji rekrutacyjnej 8:00-15:00