Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do pierwszej klasy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 14 do 30 maja 2018 r.

od 6 do 15 lipca 2018 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 22 do 26 czerwca 2018 r.

-

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

29 czerwca 2018 godz. 12.00

3 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00 (z zachowaniem art. 20 zc ust. 6,7,8,9 ustawy o systemie oświaty)

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 5 lipca 2018 r. do godz. 15.00

do 7 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

6 lipca 2018 r. o godz. 12.00

8 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 9 lipca 2018 r.

do 11 sierpnia 2018 r.

 

SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU !!!
Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach
ROK SZKOLNY 2018/2019

- Technikum Ekonomiczne 0,5 klasy (15 osób)
- Technikum Informatyczne 1 klasa (30 osób)
- Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej 0,5 klasy (15 osób)
- Technikum Organizacji Reklamy 0,5 klasy (15 osób)
- Technikum Elektroniczne 0,5 klasy (15 osób)

Kandydaci składają następujące dokumenty:
- świadectwo ukończenia gimnazjum;
- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
- dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie;
- zaświadczanie lekarskie (lekarz pierwszego kontaktu) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie;
- kartę zdrowia;

PRZEDMIOTY PODANE PRZEZ SZKOŁĘ DO PUNKTOWANIA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM:
- Technikum ekonomiczne – geografia, matematyka, j. obcy;
- Technikum informatyczne – fizyka, matematyka, j. obcy;
- Technikum grafiki i poligrafii cyfrowej – fizyka, matematyka, j. obcy;
- Technikum organizacji reklamy – geografia, matematyka, j. obcy;
- Technikum elektroniczne – fizyka, matematyka, j. obcy.

DNI OTWARTE SZKOŁY, TARGI EDUKACYJNE – 25.04.2018r. od godz. 9:00 – 14:00

Spotkanie rodziców uczniów gimnazjów z dyrektorem szkoły odbędzie się 26.04.2016 r. o godz. 16.30 w świetlicy szkolnej.

Serdecznie zapraszamy!