Terminy postępowania i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klasy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach 2020/2021

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.   

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, wraz z dokumentami

od 11 maja 2020 do 23 czerwca 2020 r. do godz.15.00

od 22 lipca 2020 do 27 lipca 2020 r.

do godz.15.00

2.   

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. do godz.15.00 

--

3.   

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 24 czerwca 2020 r. 

do 29 lipca 2020 r.

4.   

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 10 lipca 2020 r. 

 

do 16 sierpnia 2020 r. 

5.   

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

13 lipca 2020 r. 

17 sierpnia 2020 r. 

6.   

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

od 13 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

 

od 17 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r. do godz.15.00

7.   

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

21 lipca 2020 r. – do godz.14.00

24 sierpnia 2020 r.

do godz.14.00

 *godziny pracy komisji rekrutacyjnej 8:00-15:00

O przyjęciu do szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów.

Przedmioty wskazane przez szkołę do punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 dla poszczególnych kierunków w Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach

  1. Technikum informatyczne -                   fizyka, matematyka
  2. Technikum ekonomiczne -                   geografia, j. angielski
  3. Technikum rachunkowości -                   geografia, j. angielski
  4. Technikum reklamy -                  geografia, j. angielski
  5. Technikum grafiki i poligrafii cyfrowej -                  geografia, j. angielski
  6. Technikum elektroniczne -                  matematyka, j. angielski
  7. Technikum programistyczne -                  matematyka, j. angielski