Oddział Terenowy Gorzów Wlkp.

Uprzejmie informuję, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości będzie kontynuowała w roku akademickim 2018/2019 realizację programu p.n. "Stypendia pomostowe" dla studentów I roku studiów wyższych.
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i spełniają łącznie następujące kryteria:

• są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

• są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,

• mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

• pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1575 zł brutto, wyliczony z czerwca 2018 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.

• osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu).

Wnioski o stypendia pomostowe należy składać na formularzach on-line, które będą dostępne do dnia 18.08.2018 r. na stronie internetowej www.stypendiapomostowe.pl
Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy przesłać do najbliższego względem miejsca zamieszkania Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa , w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r.

Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie wśród tegorocznych maturzystów i ich rodzin informacji o programie, w szczególności wywieszając informację na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej, zamieszczając informację w mediach lokalnych i na własnych stronach internetowych.

Szczegółowe informacje o programie Stypendiów pomostowych można uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25, pok. 115, tel. 95 720 87 82