Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne „Horyzont”, działające przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach, zaprasza na ogólnopolską akcję "Polska na rowery”, która odbędzie się 09 czerwca 2019 roku.
Akcja ma ogólnopolski, społeczny charakter, integrujący środowisko rowerzystów, promujący bezpieczne zachowanie się na drodze i ścieżkach rowerowych oraz aktywny i zdrowy styl życia.
Planowany przebieg Ogólnopolskiej Akcji ”Polska na rowery”

 • Godz.10.30 zbiórka uczestników, omówienie trasy i warunków bezpieczeństwa.
 • Godz.11.00 start uczestników z parku miejskiego przy al. Jana Pawła II w Żarach.
 • Godz.11.00 - 11.45 przejazd honorowy ulicami miasta Żary
 • Godz. 11.45 –14.00 przejazd uczestników na trasie Żary - Olbrachtów - Miłowice - Sieniawa Żarska - Górka - Grabik - Żary
 • Godz.14.00-16.30 piknik rowerowy na terenie parku miejskiego przy ulicy Czerwonego Krzyża w Żarach
 • Godz. 16.30 zakończenie Akcji.

Zapisujemy się:
1. Centrum rowerowe GIANT ul. Jana Matejki 9 w Żarach i w Żaganiu ul. Skarbowa 3 w godz. pn. - pt. 10:00 - 18:00 ; sobota 10:00 - 14:00
2. Siedziba PTTK Żary pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11 w Żarach we wtorki i czwartki w godz.12.00-14.00
3. FOTOLAB Zakład Fotograficzny Wanda Dworska ul. Emilii Plater 8 w Żarach w godz. pn. - pt. 9:00 - 18:00 ; sobota 9:00 - 13:00

Honorowy Patronat nad akcją „Polska na rowery” objął Starosta Powiatu Żarskiego i Burmistrz Miasta Żary.

Zapraszam
koordynator akcji -
Darek Koszela

INFORMACJE O PRZETARGACH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ŻARACH

 

2019-05-21

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni elektronicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach

Lp. Wyszczególnienie Do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
     

Od 9 maja 2019 roku będzie obowiązywał nowy plan lekcji. Prosimy o zapoznanie się z nim:

 

Regulamin akcji  ''Polska na rowery''

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji społecznej "Polska na rowery", zwanej dalej "Akcją", na rok 2019, pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Żarskiego i Burmistrza Miasta Żary.

§ 1. ORGANIZATOR

1. Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne  ,,Horyzont” działające przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach

 1. Koordynator akcji - Dariusz Koszela - przodownik turystyki rowerowej tel.604137154

2. PARTNERZY

 1. Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku w Żarach
 2. Urząd Miejski w Żarach
 3. Urząd Gminy w Żarach
 4. Starostwo Powiatowe w Żarach
 5. Żarski Oddział PTTK
 6. Centrum rowerowe GIANT w Żarach
 7. Patronat Honorowy nad akcją - Starosta Powiatu Żarskiego; Burmistrz Miasta Żary

3. CZAS TRWANIA AKCJI

1. Termin przeprowadzenia Akcji - 09 czerwca /niedziela/ 2019 roku.

§ 4. PRZYSTĄPIENIE DO AKCJI

1.W Akcji prawo startu mają osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat, oraz dzieci w wieku 0 -17 lat za  pisemną zgodą prawnych opiekunów. Dzieci do 12 roku życia pokonują trasę w towarzystwie opiekuna.

2.Uczestnicy biorący udział w Akcji podpisują ,, oświadczenie uczestnika”(stanowiące załącznik do  regulaminu), wyrażając tym samym akceptację  w/w regulaminu. Oświadczenia dostępne są w :

 1. Centrum rowerowe GIANT ul. Jana Matejki 9 w Żarach w  godz. pn. - pt. 10:00 - 18:00 ; sobota 10:00 - 14:00
 1. Siedziba PTTK Żary pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11 w Żarach we wtorki i czwartki w godz.12.00-14.00
 1. FOTOLAB Zakład Fotograficzny Wanda Dworska Emilii Plater 8 w Żarach w  godz. pn. - pt. 9:00 - 18:00 ; sobota 9:00 - 13:00

 

3.Oświadczenia przekazywane są niezwłocznie na ręce koordynatora Akcji - Pana Dariusza Koszeli.

4.Uczestnicy biorący udział w Akcji, uiszczają wpisowe w wysokości dorośli-10 zł, dzieci i młodzież  szkolna-5 zł w celu pokrycia części kosztów związanych z w/w imprezą. Kupon otrzymany od  organizatora upoważnia do pobrania posiłku regeneracyjnego.

 

 • 5. PROGRAM AKCJI
 • 10.30 zbiórka uczestników, omówienie trasy i warunków bezpieczeństwa.
 • 11.00 start  uczestników z parku miejskiego przy al. Jana Pawła II w Żarach.
 • 11.00 - 11.45 przejazd honorowy ulicami miasta Żary
 • 11.45 –14.00 przejazd uczestników na trasie Żary- Olbrachtów- Miłowice- Sieniawa Żarska- Górka- Grabik- Żary
 • 14.00-16.30 piknik rowerowy na ternie parku miejskiego przy ulicy Czerwonego Krzyża w Żarach
 • 16.30 zakończenie Akcji.

 Uczestnicy biorący udział w Akcji indywidualnie organizują swój przyjazd i powrót z Akcji.

 

6. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA

 

1.Organizator  jest zobowiązany, w wyniku objęcia przez Starostę Powiatu Żarskiego Patronatem Honorowym Akcji, do złożenia sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia wraz z dokumentacją fotograficzną dla Starostwa Powiatowego w Żarach, które jest uprawnione do umieszczania zdjęć na swojej stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz w mediach lokalnych.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.W czasie trwania Akcji uczestnicy są obowiązani stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.

2.Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy, oraz na przetwarzanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych przez Organizatora i  Starostwo Powiatowe w Żarach. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.

3.Zabrania się startu uczestnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

4.Uczestnicy obowiązani są do posiadania elementów odblaskowych (na odzieży lub sprzęcie) oraz wskazane jest posiadanie odpowiedniego zabezpieczenia (ochraniacze, nakolanniki, kask).

5.Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, uczestnicy są obowiązani dostosować odzież do warunków atmosferycznych.

6.Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.

7.Organizator nie ubezpiecza uczestników i ich sprzętu od uszkodzenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania Akcji. Do zapewnienia porządku i przejazdu organizator zapewnia służby porządkowe.

8.Organizator, Partnerzy i wszystkie osoby z nim współpracujące związane z przeprowadzeniem i organizacją akcji „Polska na rowery”, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po imprezie.

 1. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko.

10.Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr osobistych lub praw innych osób, oraz szkody majątku osób trzecich spowodowane ich działaniem.

11.Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub innych roszczeń regresowych od organizatora lub jego zleceniobiorców, partnerów w razie wypadku lub szkody związanej z Akcją.

12.Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

13.Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 10.05.2019 roku.

14.Regulamin niniejszy będzie udostępniony na stronie internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach, pod adresem internetowym  http://zse.zary.pl/; na stronie Powiatu Żarskiego

http://powiatzary.pl/;

na stronie Urzędu Miejskiego

http://www.zary.pl/;

na stronie Urzędu Gminy

https://gminazary.pl/;

na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żarach

http://www.mosriw.zary.pl/;

na stronie Oddziału Żarskiego PTTK

http://zary.pttk.pl/; na stronie

centrum rowerowego „GIANT”

http://www.giantzary.pl/

 

8. INFORMACJA I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne ,,Horyzont” działające przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach oraz Starostwo Powiatowe w Żarach z siedzibą przy al. Jana Pawła II 5, reprezentowane przez Starostę Żarskiego.
 2. Pana(i) dane osobowe oraz dane osób na które Pan(i) wyraziła zgodę, tj. imię, nazwisko ,wizerunek będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia akcji społecznej „Polska na Rowery”, oraz w celu udostępniania informacji z przebiegu „Akcji” w mediach, portalach społecznościowych i stronach internetowych na podstawie Pana(i) dobrowolnej zgody.
 3. Odbiorcą Pana(i) danych osobowych w zakresie wizerunku jest Starostwo Powiatowe w Żarach.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne ,,Horyzont” działające przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach do czasu rozliczenia „Akcji”, natomiast w Starostwie Powiatowym w Żarach zgodnie z przepisami prawa, następnie dane osobowe będą podlegać archiwizacji, a usunięte zostaną dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa zawarte w instrukcji kancelaryjnej;
 5. Posiada Pan(i) prawo do informacji oraz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Pan(i) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Posiada Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pan (i), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia wzięcie udziału w akcji społecznej "Polska na rowery",
 9. Przetwarzanie podanych przez Pana(ią) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Jeżeli Pana(i) dane osobowe miałyby być przetwarzane w innym celu, zostanie Pana(i) o tym poinformowany(a).

 

Załącznik do regulaminu akcji „Polska na Rowery”

Oświadczenie uczestnika

Biorącego udział w akcji „Polska na Rowery” w 2019 r.

 1. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie akcji „Polska na Rowery”- 09.06.2019 r i nie wnoszę do postanowień w nim zawartych żadnych zastrzeżeń.
 2. Zobowiązuję się do stosowania wszystkich poleceń wydanych przez organizatora i jego służby porządkowe w czasie trwania Akcji.
 3. Zobowiązuję się w czasie uczestnictwa i przejazdu do przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym.
 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych osoby niepełnoletniej*, tj. imię i nazwisko, wizerunek, rok urodzenia w przypadku dziecka, przez Organizatora oraz Starostwo Powiatowe w Żarach w celach organizacji i przeprowadzenia akcji oraz udostępnienia wizerunku, informacji z przebiegu Akcji w mediach lokalnych, portalach społecznościowych i stronach internetowych.
 5. Wyrażam zgodę na uczestnictwo ……………………………………………. mojej córki/syna, rok urodzenia ………………………., w Akcji, dziecko posiada/ nie posiada kartę rowerową*
 1. Wypełnienie i podpisanie „Oświadczenia uczestnika biorącego udział w akcji ‘Polska na Rowery” jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.

   

Data…………………………….                              Czytelny podpis…..........................................................................

                                                                    uczestnika/opiekuna*

  *niepotrzebne skreślić

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Kupon na posiłek

 

 

 

 

 

Od dnia 29.04.2019 (poniedziałek) w Zespole Szkół Ekonomicznych zajęcia lekcyjne odbywają się według dotychczasowego planu.