TECHNIK INFORMATYK
Poszukiwany zawód? - informatyk.
Jeżeli interesujesz się komputerami, masz zdolności analitycznego myślenia, chciałbyś zdobyć poszukiwany na rynku pracy zawód-możesz wybrać jedną z dziedzin szeroko rozumianej informatyki.
W technikum informatycznym zdobędziesz umiejętności tworzenia oprogramowania, poznasz tajniki programowania, projektowania i zarządzania stronami WWW, administrowania sieciami komputerowymi, zarządzania bazami oraz teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat sprzętu komputerowego, jego składania i usuwania ewentualnych usterek.
W szkole dysponujemy 7 salami komputerowymi wyposażonymi w sprzęt niezbędny do kształcenia w tych dziedzinach.
Nasi uczniowie zdobywają bardzo dobre wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik informatyk.

 

TECHNIK INFORMATYK PROGRAM NAUCZANIA 351203
W trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy zawodowe w kwalifikacjach:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych


Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.


1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;

2) wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
3) projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
4) programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
5) projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.


2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
Uczeń:

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Uczeń:
1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
11) planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań;
12) stosuje zasady normalizacji;
13) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
Uczeń:

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne

Uczeń:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
3) potrafi planować działania i zarządzać czasem;
4) przewiduje skutki podejmowanych działań;
5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania;
6) jest otwarty na zmiany;
7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem;
8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
9) przestrzega tajemnicy zawodowej;
10) negocjuje warunki porozumień;
11) jest komunikatywny;
12) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów;
13) współpracuje w zespole.


(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Uczeń:
1) planuje i organizuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
4) monitoruje i ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
6) stosuje metody motywacji do pracy;
7) komunikuje się ze współpracownikami.

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(INF.b);

PKZ(INF.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji

1) rozpoznaje symbole graficzne i oznaczenia podzespołów systemu komputerowego;
2) dobiera elementy i konfiguracje systemu komputerowego;
3) dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań;
4) stosuje zabezpieczenia sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego;
5) rozróżnia i interpretuje parametry sprzętu komputerowego;
6) charakteryzuje informatyczne systemy komputerowe;
7) określa funkcje systemu operacyjnego;
8) posługuje się terminologią dotyczącą sieci komputerowych;
9) charakteryzuje urządzenia sieciowe;
10) charakteryzuje rodzaje oprogramowania;
11) korzysta z publikacji elektronicznych;

12) przestrzega zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy;
13) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik informatyk:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
Uczeń:
1) stosuje podstawowe pojęcia z zakresu informatyki i elektroniki;
2) rozróżnia podstawowe elementy elektroniczne;
3) wymienia funkcje i wyjaśnia zasady działania urządzeń techniki komputerowej;

4) posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń techniki komputerowej;

5) dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;
6) montuje komputer osobisty i serwer z podzespołów;
7) modernizuje komputery osobiste oraz serwery;
8) instaluje, aktualizuje systemy operacyjne i oprogramowanie użytkowe;
9) wykonuje konfigurację po instalacji systemu komputerowego;
10) instaluje, konfiguruje i aktualizuje sterowniki urządzeń;
11) przygotowuje do pracy urządzenia mobilne;

12) sporządza specyfikację techniczną, cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;
13) rozpoznaje rodzaje licencji i oprogramowania komputerowego;

14) stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych;
15) stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.
2. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej
Uczeń:
1) rozpoznaje topologie sieci komputerowych;
2) interpretuje projekty sieci komputerowych;
3) rozpoznaje i stosuje normy dotyczące medium sieciowego;
4) rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;

5) dobiera elementy lokalnej sieci komputerowej, uwzględniając określone warunki techniczne;
6) dobiera przyrządy i urządzenia do montażu sieci komputerowych;
7) montuje okablowanie sieciowe;
8) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
9) monitoruje sieć bezprzewodową;
10) stosuje adresację protokołu Internetowego (IP);
11) stosuje podział sieci na podsieci;
12) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
13) modernizuje lokalną sieć komputerową;
14) określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;
15) podłącza sieć lokalną do Internetu;
16) rozpoznaje i stosuje podstawowe protokoły routingu.

3. Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych Uczeń:

1) określa funkcje, opisuje budowę i wyjaśnia zasadę działania urządzeń peryferyjnych i sieciowych;
2) przygotowuje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego do pracy;
3) instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;
4) konfiguruje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego;
5) przygotowuje urządzenia sieciowe do pracy;

6) dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;

7) wykonuje konserwację urządzeń sieciowych i peryferyjnych systemu komputerowego;
8) monitoruje pracę urządzeń lokalnej sieci komputerowej;
9) stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
10) konfiguruje przełączniki lokalnej sieci komputerowej;
11) konfiguruje sieci wirtualne w lokalnej sieci komputerowej;
12) konfiguruje routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall);
13) konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej;
14) tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych.

4. Naprawa urządzeń techniki komputerowej Uczeń:
1) posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego;
2) tworzy i przywraca kopie danych;
3) identyfikuje błędy urządzeń techniki komputerowej;

4) lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe urządzeń techniki komputerowej;

5) dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne i monitorujące pracę urządzeń techniki komputerowej;

6) odzyskuje dane użytkownika z urządzeń techniki komputerowej;

7) formułuje wskazania eksploatacyjne dla użytkownika po wykonaniu naprawy urządzeń techniki komputerowej;
8) sporządza kosztorys naprawy urządzeń techniki komputerowej.
5. Administrowanie systemami operacyjnymi
Uczeń:

1) konfiguruje ustawienia personalne systemu operacyjnego według zaleceń klienta;
2) konfiguruje interfejsy sieciowe;
3) stosuje polecenia systemów operacyjnych;
4) stosuje zasady udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;
5) udostępnia zasoby lokalnie i sieciowo;
6) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;
7) konfiguruje usługi, role i funkcje sieciowego systemu operacyjnego;
8) zarządza funkcjami profili użytkowników;
9) zarządza kontami i grupami użytkowników;
10) zarządza zasadami grup;
11) konfiguruje role katalogowe lokalnej sieci;
12) zarządza lokalnie, centralnie i zdalnie stacjami roboczymi;
13) rozpoznaje protokoły aplikacyjne;
14) monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej;

15) podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu z poziomu systemu operacyjnego;

16) lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów operacyjnych.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

1. Programowanie aplikacji
Uczeń:
1) stosuje podstawy algorytmiki;
2) stosuje zasady algorytmicznego rozwiązywania problemów;
3) stosuje podstawowe zasady programowania;
4) wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor i kompilator;
5) korzysta z wbudowanych typów danych;
6) tworzy własne typy danych;

7) stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;

8) tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
9) kompiluje i uruchamia kody źródłowe;
10) stosuje gotowe rozwiązania programistyczne;
11) testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy;
12) dokumentuje tworzoną aplikację.
2. Tworzenie i administrowanie bazami danych
Uczeń:
1) posługuje się podstawowymi pojęciami dotyczącymi baz danych;
2) projektuje relacyjne bazy danych;
3) stosuje lokalne i sieciowe systemy zarządzania bazami danych;
4) korzysta z podstawowych funkcji strukturalnego języka zapytań;
5) posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;
6) tworzy strukturę tabel i powiązań między nimi;
7) importuje dane do bazy danych i eksportuje dane z bazy danych;
8) tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;
9) modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych;
10) zarządza systemem bazy danych;
11) pobiera dane z aplikacji i przechowuje je w bazach danych;
12) tworzy kopie baz danych i odtwarza bazy danych z kopii;
13) kontroluje spójność baz danych;
14) dokonuje naprawy baz danych.
3. Tworzenie stron i aplikacji internetowych
Uczeń:
1) tworzy projekt graficzny i strukturę witryny internetowej;
2) wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;
3) identyfikuje systemy zarządzania treścią;
4) stosuje edytory spełniające założenia WYSIWYG;
5) posługuje się hipertekstowymi językami znaczników;
6) posługuje się kaskadowymi arkuszami stylów (CSS);
7) stosuje elementy grafiki komputerowej do tworzenia stron internetowych;
8) stosuje elementy multimedialne na stronach internetowych;

9) stosuje skrypty wykonywane po stronie serwera i klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;
10) stosuje reguły walidacji stron internetowych;
11) testuje i publikuje witryny internetowe;
12) zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik informatyk powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię urządzeń techniki komputerowej, wyposażoną w:

a) stanowisko dla nauczyciela wyposażone w: komputer stacjonarny lub mobilny podłączony do Internetu z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ekran lub tablicę multimedialną i rzutnik lub telewizor multimedialny oraz urządzenie wielofunkcyjne lub drukarkę i skaner,

b) stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia),

c) podzespoły umożliwiające montaż komputera osobistego; dodatkowe elementy komputera osobistego umożliwiające jego rekonfigurację,
d) oprogramowanie do wirtualizacji; różne systemy operacyjne; oprogramowanie do tworzenia obrazów dysków; oprogramowanie narzędziowe, diagnostyczne i zabezpieczające – po jednym na stanowisko,

e) drukarkę laserową, atramentową, igłową, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę 3D; skaner, ploter; laptop, tablet lub inne urządzenie mobilne; projektor multimedialny, klawiaturę i mysz bezprzewodową, czytnik kart pamięci – po jednej sztuce na pracownię,

f) stół monterski z matą i opaską antystatyczną, elementy ochrony indywidualnej ESD; zestaw narzędzi monterskich; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu – po jednym zestawie na stanowisko,

g) multimetr uniwersalny, tester płyt głównych i zasilaczy – po jednym zestawie na stanowisko;

2) pracownię lokalnych sieci komputerowych, wyposażoną w: stanowisko dla nauczyciela wyposażone w komputer stacjonarny lub mobilny podłączony do Internetu z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ekran lub tablicę multimedialną i rzutnik lub telewizor multimedialny oraz urządzenie wielofunkcyjne lub drukarkę i skaner; stanowiska komputerowe dla uczniów złożone z dwóch komputerów z obsługą sieci bezprzewodowej i przewodowej, w tym jeden z dwoma złączami Ethernet (jedno stanowisko dla jednego ucznia); szafę dystrybucyjną 19” z wyposażeniem lub stelaż; zasilacz awaryjny UPS; przełącznik zarządzany z obsługą lokalnych sieci wirtualnych; router, modem lub router z modemem, z portem Ethernet i obsługą wirtualnych sieci prywatnych; punkt dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej; tester okablowania; reflektometr TDR – do torów przewodów miedzianych; różne sieciowe systemy operacyjne przeznaczone dla serwerów; różne systemy operacyjne dla stacji roboczych; oprogramowanie do wirtualizacji; oprogramowanie do monitorowania pracy sieci; stół monterski; zestaw narzędzi monterskich; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu – jeden zestaw sprzętowy na stanowisko,

3) pracownia montażu sieci, wyposażoną w:

a) stanowisko dla nauczyciela wyposażone w: komputer stacjonarny lub mobilny podłączony do Internetu z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ekran lub tablicę multimedialną i rzutnik lub telewizor multimedialny oraz urządzenie wielofunkcyjne lub drukarkę i skaner,

b) stanowiska uczniowskie (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) wyposażone w: stół montażowy z imadłem, zestaw narzędzi monterskich, wiertarko-wkrętarkę, prowadnicę do cięcia skośnego, płyty montażowe, piłkę do cięcia, pistolet do klejenia na gorąco, środki indywidualnej ochrony, zaciskarkę RJ-45, wtyki RJ-45, gniazda natynkowe lub listwowe z modułami keystone RJ-45, korytka z tworzywa sztucznego do okablowania strukturalnego, płyty montażowe, stacje lutownicze, oświetlenie punktowe, ściągacz izolacji, tester okablowania LCD z szukaczem/skanerem kabli, panel krosowy lub ramka krosownicza do modułów keystone;
4) pracownię aplikacji i stron WWW, wyposażoną w:

a) stanowisko dla nauczyciela wyposażone w komputer stacjonarny lub mobilny podłączony do Internetu z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ekran lub tablicę multimedialną i rzutnik lub telewizor multimedialny oraz urządzenie wielofunkcyjne lub drukarkę i skaner,

b) stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone na każdym stanowisku w: kompilatory różnych języków programowania; edytor WYSIWYG; oprogramowanie do tworzenia grafiki i animacji, obróbki materiałów audio i wideo; oprogramowanie serwera relacyjnej bazy danych z programami narzędziowymi; oprogramowanie umożliwiające tworzenie aplikacji internetowych po stronie serwera i klienta w wybranych językach programowania; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu; dostęp do serwera umożliwiającego publikację stron WWW i aplikacji internetowych.

W szkole prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk językiem obcym ukierunkowanym zawodowo jest język angielski.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.