TECHNIK ELEKTRONIK
Interesujesz się elektroniką – to zawód dla Ciebie
Szukasz atrakcyjnego i nowoczesnego zawodu dającego młodemu człowiekowi wiele możliwości? Elektrotechnika, to dziedzina nauki, która szczególnie w ostatnich latach znacząco wpłynęła na jakość i komfort życia ludzi.
Wykwalifikowana kadra naszej szkoły przygotuje cię do realizacji zadań związanych z projektowaniem instalacji kablowych, instalacji systemów telewizji satelitarnej oraz monitoringu. Będziesz wykonywał pomiary elektryczne i elektroniczne oraz lokalizował i usuwał usterki w urządzeniach elektronicznych.
Ukończenie tej specjalizacji i uzyskanie tytułu technika gwarantuje wykształcenie potrzebne do zatrudnienia w przedsiębiorstwach komputerowych, firmach wykorzystujących i eksploatujących elektroniczną aparaturę, urządzenia oraz sprzęt.

 

TECHNIK ELEKTRONIK PROGRAM NAUCZANIA 311408

W trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy zawodowe w kwalifikacjach:
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w branżowej szkole II stopnia.


1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania elementów, układów i urządzeń elektronicznych;
2) wykonywania instalacji i instalowania urządzeń elektronicznych;
3) użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych;
4) konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych.


2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
Uczeń:

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska
związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Uczeń:
1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
11) planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań;
12) stosuje zasady normalizacji;
13) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
Uczeń:

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne

Uczeń:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
3) potrafi planować działania i zarządzać czasem;
4) przewiduje skutki podejmowanych działań;
5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania;
6) jest otwarty na zmiany;
7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem;
8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
9) przestrzega tajemnicy zawodowej;
10) negocjuje warunki porozumień;
11) jest komunikatywny;
12) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów;
13) współpracuje w zespole.

 
(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Uczeń:
1) planuje i organizuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
4) monitoruje i ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
6) stosuje metody motywacji do pracy;
7) komunikuje się ze współpracownikami.

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(ELM) i PKZ(ELM);

PKZ(ELM) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, elektronik, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

Uczeń:
1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;
2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;
3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem stałym i zmiennym;

4) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;
5) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;
6) sporządza schematy układów elektrycznych i elektronicznych;

7) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

8) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;

9) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i

elektronicznych;
10) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;

11) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;

12) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;

13) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

14) wykonuje pomiary wielkości elementów i układów elektrycznych i elektronicznych;

15) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel;

16) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;

17) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

 
PKZ(ELM) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

Uczeń:
1) wykonuje operacje matematyczne na liczbach zespolonych;

2) charakteryzuje parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

3) dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych;

4) określa wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych;

5) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;
6) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;

7) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(?t+?);
8) sporządza wykresy w skali logarytmicznej;
9) dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na
podstawie schematów oraz wyników pomiarów;
10) sporządza dokumentację z wykonywanych prac;
11) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik elektronik:

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych;

ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

 

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

1. Montaż i demontaż elementów, układów i urządzeń elektronicznych Uczeń:

1) określa funkcje i zastosowanie elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz elementów mechanicznych na podstawie wyglądu, oznaczeń i symboli graficznych;

2) przygotowuje elementy do montażu;
3) wykonuje lutowanie ręczne przewlekane i powierzchniowe;
4) wylutowuje elementy elektroniczne;
5) sprawdza poprawność wykonanych połączeń zgodnie z dokumentacją;
6) uruchamia układy i urządzenia elektroniczne;
7) lokalizuje usterki w układach i urządzeniach elektronicznych;

8) usuwa usterki układów i urządzeń elektronicznych powstałe na etapie montażu;
9) sporządza dokumentację powykonawczą zmontowanych układów i urządzeń;
10) stosuje programy do symulacji działań układów elektronicznych;
11) rozróżnia symbole na urządzeniach związane z ochroną środowiska;
12) demontuje urządzenia i układy elektroniczne;
13) przygotowuje zdemontowane elementy urządzeń do recyklingu;
14) stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

2. Wykonywanie instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych Uczeń:


1) określa funkcje i zastosowanie elementów instalacji na podstawie wyglądu, oznaczeń i symboli graficznych;
2) wyznacza trasy przewodów dla instalowanych urządzeń elektronicznych;
3) przygotowuje przewody do instalowanych urządzeń elektronicznych;
4) wykonuje instalację natynkową i podtynkową;
5) wykonuje połączenia mechaniczne i elektryczne instalowanych urządzeń;
6) sprawdza poprawność połączeń w instalacji zgodnie z dokumentacją;
7) uruchamia instalacje urządzeń elektronicznych;
8) lokalizuje usterki w instalacjach urządzeń elektronicznych;
9) usuwa usterki instalacji urządzeń elektronicznych powstałe na etapie montażu;
10) sporządza dokumentację powykonawczą wykonanej instalacji;
11) demontuje elementy instalacji urządzeń elektronicznych;
12) przygotowuje zdemontowane elementy instalacji do recyclingu.

ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

1. Użytkowanie urządzeń elektronicznych oraz pomiary sygnałów i parametrów urządzeń
Uczeń:
1) rozpoznaje urządzenia elektroniczne;
2) określa funkcje, parametry oraz zastosowanie urządzeń elektronicznych;

3) określa zadania bloków funkcjonalnych w urządzeniach elektronicznych na podstawie analizy schematów blokowych;
4) posługuje się pojęciami i zagadnieniami z zakresu optoelektroniki i techniki
światłowodowej;
5) określa zastosowania elementów optoelektronicznych;
6) opisuje technologie i systemy transmisji światłowodowej;
7) rozróżnia standardy transmisji bezprzewodowych;

8) przestrzega zasad łączenia urządzeń elektronicznych z uwzględnieniem parametrów sygnałów, standardów interfejsów oraz obwodów zasilania;
9) dobiera urządzenia elektroniczne do przewidywanych warunków pracy;

10) określa funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych;
11) programuje urządzenia elektroniczne;
12) uruchamia urządzenia elektroniczne;

13) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów sygnałów i urządzeń elektronicznych;

14) wykonuje pomiary sygnałów elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń elektronicznych;
15) wykonuje pomiary parametrów urządzeń elektronicznych oraz ich elementów;
16) reguluje urządzenia elektroniczne;
17) posługuje się instrukcją serwisową urządzeń elektronicznych.

2. Konserwacja i naprawa instalacji oraz urządzeń elektronicznych Uczeń:

1) określa wpływ czynników zewnętrznych na pracę instalacji i urządzeń elektronicznych;

2) wykonuje pomiary diagnostyczne sygnałów elektrycznych w urządzeniach elektronicznych zgodnie z dokumentacją;

3) kontroluje poprawność działania instalacji i urządzeń elektronicznych na podstawie obserwacji ich pracy oraz wyników pomiarów;

4) ocenia stan techniczny instalacji i urządzeń elektronicznych;


5) określa czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji i urządzeń elektronicznych;

6) wykonuje okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji i urządzeń elektronicznych;
7) lokalizuje uszkodzenia instalacji i urządzeń elektronicznych;
8) określa rodzaj i zakres napraw instalacji i urządzeń elektronicznych;

9) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw instalacji i urządzeń elektronicznych;

10) dobiera części i podzespoły do naprawy instalacji i urządzeń elektronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej tych urządzeń;

11) dokonuje wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów instalacji oraz urządzeń elektronicznych.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik elektronik powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) laboratorium elektrotechniki i elektroniki wyposażone w: stanowiska pomiarowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), zasilane napięciem

230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny; zasilacze stabilizowane napięcia stałego, zadajniki stanów logicznych, generatory funkcyjne i arbitralne; autotransformatory; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe; oscyloskopy; analizatory sygnałów analogowych i cyfrowych w dziedzinie czasu i częstotliwości, analizatory widma; zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne, przewody połączeniowe i pomiarowe z sondami; trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów parametrów; transformatory jednofazowe, prostowniki, przekaźniki i styczniki, łączniki, wskaźniki, sygnalizatory, silniki elektryczne małej mocy; stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych;

2) pracownię obróbki ręcznej i mechanicznej obejmującą kształcenie w zakresie obróbki ręcznej i mechanicznej metali i tworzyw, wyposażone w stanowiska (jedno stanowisko dla jednego ucznia) wyposażone w narzędzia do obróbki ręcznej i mechanicznej oraz narzędzia pomiarowe;

3) pracownię montażu układów elektronicznych wyposażoną w: stanowiska do mechanicznego i elektrycznego montażu i demontażu elementów na płytkach drukowanych i podzespołów w urządzeniach elektronicznych (jedno stanowisko dla jednego ucznia); przyrządy pomiarowe uniwersalne; narzędzia do weryfikacji poprawności montażu oraz stanowiska komputerowe dla uczniów z oprogramowaniem do symulacji układów elektronicznych (jedno stanowisko dla jednego ucznia);

4) pracownię instalacji urządzeń elektronicznych wyposażoną w: stanowiska (jedno stanowisko dla jednego ucznia) umożliwiające instalowanie i uruchamianie: urządzeń elektroakustycznych, odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, urządzeń i bloków funkcjonalnych systemu telewizji kablowej i satelitarnej, systemów kontroli dostępu i systemów zabezpieczeń, urządzeń zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu, elementów, układów i urządzeń automatyki przemysłowej, elementów wejściowych (czujników) i elementów wyjściowych (wykonawczych), systemów pomiarowych, urządzeń i sieci komputerowych; urządzenia, materiały i narzędzia do wykonania połączeń elektrycznych i mechanicznych w wykonywanych instalacjach, narzędzia pomiarowe do diagnostyki wykonanej instalacji;

5) pracownię eksploatacji instalacji i urządzeń elektronicznych, wyposażoną w: stanowiska (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) umożliwiające eksploatację: urządzeń elektroakustycznych, odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, urządzeń i bloków funkcjonalnych systemu telewizji kablowej i satelitarnej, systemów kontroli dostępu i systemów zabezpieczeń, urządzeń zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu, elementów, układów i urządzeń automatyki przemysłowej, elementów wejściowych (czujników) i elementów wyjściowych (wykonawczych), systemów pomiarowych, urządzeń i sieci komputerowych.

Stanowiska powinny być wyposażone w zestawy do programowania układów i urządzeń elektronicznych, programy komputerowe umożliwiające ocenę parametrów eksploatacyjnych oraz jakość regulacji i sprawność urządzeń

elektronicznych i instalacji; przyrządy pomiarowe uniwersalne i specjalistyczne; narzędzia do obróbki przewodów.

Ponadto każda pracownia powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.