Terminy rekrutacji 2017-2018

Zmień fontsize

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów do pierwszej klasy
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach
 

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 do 26 maja 2017 r.

od 7 do 12 lipca 2017 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 do 27 czerwca 2017 r.

-

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego
i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29 czerwca 2017

godz. 12.00

2 sierpnia 2017 r.

o godz. 12.00

(z zachowaniem art. 20 zc ust. 6,7,8,9 ustawy o systemie oświaty)

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 6 lipca 2017 r.

do godz. 15.00

do 7 sierpnia 2017 r.

do godz. 15.00

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7 lipca 2017 r.

o godz. 12.00

8 sierpnia 2017 r.

o godz. 12.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 10 lipca 2017 r.

do 11 sierpnia 2017 r.

Dodatkowe informacje