Komisja rekrutacyjna informuje, że składając kserokopie oryginałów dokumentów, t.j. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty powinny być one poświadczone za zgodość z oryginałem.