REGULAMIN i ZASADY FUNKCJONOWANIA Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania SARS-COV–2 od 1 września 2020/2021 (ze zmianami obowiązującymi od 5 października 2020 r.)

§ 1 Organizacja zajęć w szkole.
1. Do szkoły bezwzględnie nie może przyjść uczeń i pracownik szkoły z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy przebywają na kwarantannie, nadzorze epidemiologicznym lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Uczniowie w drodze do i ze szkoły oraz na terenie rekreacyjnym przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej,
a w szczególności :

1) posiadanie własnej ochrony ust i nosa oraz użycia jej w określonych sytuacjach
2) zachowanie co najmniej 1,5m odstępu między osobami
3) noszenie maseczek lub innego rodzaju zasłanianie ust i nosa w sytuacji, gdy:
a) nie można zachować 1,5m odległości od innych
b) uczeń znajduje się w autobusie, pociągu, w samochodzie osobowym, jeśli jedzie
z kimś z kim nie mieszka na co dzień
4) nie podawanie ręki na powitanie i w innych sytuacjach
3. Uczniowie, którzy ze względu na różne schorzenie nie mogą nosić maseczek powinni nosić przyłbice.
4. Uczniowie i pracownicy szkoły wchodząc do budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach mają obowiązek dezynfekowania rąk zgodnie z wywieszoną instrukcją i posiadania ochrony ust i nosa.
5. Na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa z wyjątkiem sal lekcyjnych po zajęciu miejsca w ławce.
6. W gabinetach lekcyjnych obowiązuje zasłanianie ust i nosa, gdy uczeń/nauczyciel podchodzi do ucznia/nauczyciela.
7. Osoby z zewnątrz bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, które muszą przebywać na terenie szkoły są zobowiązane stosować środki ochronne takie jak: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk oraz przebywanie w wyznaczonych obszarach.
8. Po przyjściu do szkoły wszystkich uczniów i pracowników obowiązują ogólne zasady higieny i częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
9. Uczeń korzysta z własnych przyborów i podręczników i nie powinien wymieniać się nimi z innymi uczniami.
10. Uczniowie w czasie przerw powinni korzystać z terenu rekreacyjnego szkoły.
11. Podczas zajęć wychowania fizycznego należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
12. Uczeń korzystając z szatni jest zobowiązany zachować odpowiedni dystans między innymi osobami, a przed wejściem do szatni zdezynfekować ręce.
13. Pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
14. Kontakt wychowawcy, nauczyciela z rodzicem ucznia powinien odbywać się
z wykorzystaniem technik na odległość.
15. Sale, części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć .
16. Zajęcia lekcyjne w szkole są prowadzone stacjonarnie zgodnie z planem oraz mogą być prowadzone według planu w systemie mieszanym, tj. klasy zostają podzielone na dwie grupy (grupa I i grupa II).
W pierwszym tygodniu na zajęcia stacjonarne uczęszcza grupa I, a druga grupa ma
w tym czasie kształcenie na odległość – w następnym tygodniu następuje zamiana grup. Zajęcia lekcyjne, realizacja podstawy programowej odbywają się na bezpłatnej dla uczniów platformie G-SUITE.
17. Kody dostępu do konta otrzymują uczniowie od wychowawców w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.
18. Uczniowie podczas zajęć zdalnych wykonują polecenia, zadania itp. jak uczniowie odbywający zajęcia w szkole.
19. Ocenianie, klasyfikowanie, promocja uczniów odbywa się zgodnie z ZWO.
20. Oceny uczniów nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego.
21. Rodzice mają kontakt ze szkołą poprzez dziennik elektroniczny, drogą e-mailową, telefonicznie lub osobiście w wyjątkowych sytuacjach zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny.
22. Każdy uczeń ma obowiązek potwierdzić udział w zajęciach zdalnych z poszczególnych przedmiotów w sposób wskazany przez nauczyciela przedmiotu,
a wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów , sprawdzając ich obecność na zajęciach on-line. W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia.
23. Obecność uczniów zarówno na zajęciach stacjonarnych jak i on-line jest potwierdzona wpisem do dziennika elektronicznego. Nieobecność ucznia na zajęciach usprawiedliwia rodzic w terminie podanym w statucie szkoły.
W systemie nauczania stacjonarnego, gdy uczeń źle się czuje i pozostaje w domu, to rodzic o tym fakcie za pomocą dziennika elektronicznego powiadamia wychowawcę, a wychowawca nauczycieli. W takiej sytuacji uczeń ma możliwość zdalnie uczestniczyć w zajęciach. Jeżeli bierze w nich udział, to nauczyciel wpisuje do dziennika nieobecność usprawiedliwioną, a jeżeli nie to uczeń ma zaznaczoną nieobecność, którą rodzic powinien usprawiedliwić zgodnie z ZWO.
24. Konsultacje dla uczniów i rodziców na bieżąco ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, podając ich formę i termin.
25. Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów odbywa się poprzez dziennik elektroniczny.
26. Wszystkie egzaminy wewnętrzne odbywają się zgodnie z ZWO.
27. Informacje, w tym dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej są przekazywane z zachowaniem przepisów prawa drogą pisemną, e-mailową, telefoniczną i w kontakcie bezpośrednim zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny.
28. Nadzór pedagogiczny dyrektor sprawuje zgodnie z przyjętym planem na rok szkolny 2020/2021.
29. Uczestnik (nauczyciel, uczeń) zajęć w szkole jest zobowiązany do zachowania wszelkich zasad, obowiązujących w czasie epidemii COVID-19.
30. Zajęcia pozalekcyjne będą odbywać się w terminach i godzinach wskazanych przez nauczyciela prowadzącego zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasie epidemii COVID-19.
31.Uczniowie na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych nie mogą gromadzić się, a podczas przemieszczania się powinni zachować odpowiedni dystans.
32. Zaliczenie praktyk zawodowych uczniów może nastąpić również może nastąpić również w przypadku, gdy uczeń:
1) realizował działania w zakresie wolontariatu określonym ustawowo
2) zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub przedsiębiorcy w ramach regionalnych programów operacyjnych określonych ustawowo
3) realizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego we współpracy
z pracodawcą
§ 2 Funkcjonowanie biblioteki szkolnej
1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy szkoły.
2. Osoba wchodząca do biblioteki musi obowiązkowo zdezynfekować dłonie płynem dezynfekującym, znajdującym się na stolik przy wejściu do biblioteki.
3. W bibliotece oprócz bibliotekarza może przebywać tylko 1 osoba. Jeżeli z biblioteki chce skorzystać więcej osób, to powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2m.
4. Uczeń przebywa w bibliotece tylko w czasie niezbędnym do wypożyczenia zbiorów.
5. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
6. Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu
w czytelni. Uczniowie wypożyczają zasoby biblioteczne tylko do domu.
7. Ostatni wypożyczający może wejść do biblioteki 15 minut przed zamknięciem.
8. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce i poddane 3-dniowej kwarantannie.
9. W czasie przerwy pracownik biblioteki jest zobowiązany do przewietrzenia sali.
10. Biblioteka szkolna w trakcie roku szkolnego podejmuje i realizuje działania na rzecz społeczności szkolnej.
11. Nie ma możliwości korzystania z czytelni, komputerów, usług drukowania do odwołania.
12. Stanowisko pracownika bezpośrednio obsługującego użytkowników biblioteki jest zabezpieczone przezroczystą płytą z pleksy, a bibliotekarz jest zobowiązany do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania rękawiczek jednorazowych.

§3 Procedury dotyczące higieny , czyszczenia, dezynfekcji pomieszczeń
i powierzchni.
1. Przy wejściu głównym szkoły umieszczone zostały numery telefonów
Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa 800190590
Numer telefonu alarmowego 112
Stacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żarach 696 076 892
Oddział Zakaźny w Zielonej Górze 68 329 64 78, 68 329 64 81
2. Przed wejściem do budynku szkoły każdy wchodzący obowiązkowo przeprowadza dezynfekcję rąk zgodnie z zamieszczoną instrukcją pod nadzorem pracownika obsługi.
3. Wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych. Obowiązkowo powinny mieć zakryte usta i nos.
4. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły powinny regularnie myć ręce wodą z mydłem, stosować środki dezynfekujące ( w szczególności po przyjściu do szkoły, po skorzystaniu z toalet, przed posiłkiem).
5. Wyznaczeni pracownicy obsługi zobowiązani są do codziennego wykonywania prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, korytarzy , w tym dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich,
a zwłaszcza blatów w salach lekcyjnych, a także klawiatur, sprzętu komputerowego, sprzętu sportowego, włączników.
6. Do dezynfekcji w/w przedmiotów i pomieszczeń wyznaczeni są pracownicy obsługi:
1) pomieszczenia sanitarno-higieniczne oraz powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki) sprzątane są po każdej przerwie lekcyjnej, klawiatury, myszki po każdej lekcji, przed następnymi zajęciami 2) gabinety i korytarze wietrzone są rano przed rozpoczęciem zajęć i na każdej przerwie (prace te wykonują pracownicy obsługi i nauczyciele prowadzący zajęcia). 3) wszystkie gabinety lekcyjne, sale gimnastyczne i ich wyposażenie dezynfekowane są na koniec zajęć dydaktycznych przez pracowników obsługi
7. Pracownicy szkoły przeprowadzający dezynfekcję, ściśle przestrzegają zaleceń wytycznych producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
8. Każdy pracownik szkoły jest zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej – maseczki, przyłbice, płyn do dezynfekcji, rękawice jednorazowe dla pracowników obsługi.
9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych i innych wyznaczonych miejscach w szkole zapewniona jest bieżąca dezynfekcja rąk według zamieszczonych instrukcji dotyczących prawidłowego mycia rąk i dezynfekcji.
10. Na korytarzach szkoły umieszczone są specjalne pojemniki do wyrzucania zużytych maseczek i rękawic.
§ 4 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów
i pracowników szkoły.

1. W przypadku gdy nauczyciel, pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym gorączka, kaszel:
1) nakazuje mu założyć maseczkę i sprawdzić czy jest zachowana wymagana odległość 1,5 m od innych osób
2) powiadamia telefonicznie pracownika obsługi (68 363 25 27), a ten pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania, która odprowadza ucznia do izolatorium gabinet 101, zapewniając minimum 1,5-2m odległości od innych osób oraz:
a) wykonuje pomiar temperatury ciała następnie dezynfekuje termometr po jego użyciu
b) przeprowadza wywiad z uczniem
c) niezwłocznie powiadamia rodzica, opiekuna prawnego lub osobę wskazaną do odbioru ucznia (wskazany własny środek transportu) i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem POZ, a także powiadamia dyrektora szkoły
2. Osoby z podejrzaną infekcją mogą przyjść do szkoły pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia od lekarza, o możliwości uczestniczenia w zajęciach.
Jeżeli pracownik szkoły będzie wykazywał objawy infekcji dróg oddechowych to bezwzględnie opuszcza teren szkoły i kontaktuje się z lekarzem POZ
3. W przypadku gdy nauczyciel, pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać zakażenie w tym gorączka, kaszel, a nie ma w szkole pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania to:
a) powiadamia on telefonicznie pracownika obsługi (tel. 68 363 25 27), a ten dyrektora szkoły o zaistniałym zdarzeniu
b) pracownik obsługi odprowadza ucznia do izolatorium gabinet 101 zapewniając 1,5-2m odległości od innych osób. Uczeń oczekuje w izolatorium na rodzica lub inną osobę upoważnioną do odbioru ucznia (rekomendowany własny środek transportu) pod opieką pracownika obsługi lub innej osoby wskazanej przez dyrektora.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się niezwłocznie telefonicznie
z lekarzem POZ, aby uzyskać poradę telemedyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem
5. Miejsca, w których przebywała osoba z infekcją dróg oddechowych, niezwłocznie należy poddać dezynfekcji
6. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u ucznia lub pracownika szkoły należy postępować zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żarach
7.W przypadku wystąpienia sytuacji nietypowych należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w celu konsultacji lub porady
8. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania realizuje współpracę z nauczycielami , uczniami na dotychczasowych zasadach zachowując poniższe warunki sanitarno- higieniczne:
1) nie zaleca się wizyty w gabinecie profilaktyki osoby z objawami sugerującymi infekcję dróg oddechowych
2) osoby wchodzą do gabinetu w odstępach 10 minutowych
3) w gabinecie może znajdować się 1 osoba, która przed wejściem zdezynfekowała ręce
4) osoby oczekujące przed gabinetem powinny zachować odległość 1,5-2m
5) należy zachować prawidłową postawę podczas kaszlu czy kichaniu [okolice łokcia, chusteczki wyrzucać do kosza a dłonie umyć lub zdezynfekować ]
6) dezynfekcja powierzchni pomieszczenia, przetarcie środkiem dezynfekcyjnym na bazie spirytusu powierzchni z których korzysta uczeń
7) termometr bezdotykowy powinien być dezynfekowany po użyciu w danej grupie, inne termometry niż bezdotykowe powinny być dezynfekowane po każdym użyciu.